030 : MU (Micron Technology)

030 : MU (Micron Technology)


ผมเคยถือ NVDA (จนมันขึ้นไปสูงมากจนผมไม่สบายใจ แล้วก็ขายหมูไป )
แล้วถามตัวเองว่า ถ้าจะเปลี่ยนไปถือตัวใหม่
จะต้องมีเงื่อนไขแบบไหน? (อ่านต่อ)