054. Marketcap & Wealth

054. Marketcap & Wealth

ขนาดของสินทรัพย์ และสมมติฐานของ Bitcoin
ขนาดของสินทรัพย์และความมั่งคั่งของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง เจฟ ปู่บัพ และมาร์ค ณ กรกฎาคม 2019
ถ้าจะให้ขยายความจากภาพนี้ มีสมมติฐานนึงที่น่าหยิบยกกมาเล่าคือ Marketcap ของ Crypto currency และ Bitcoin (อ่านต่อ)