030 : MU (Micron Technology)

030 : MU (Micron Technology)

ผมเคยถือ NVDA (จนมันขึ้นไปสูงมากจนผมไม่สบายใจ แล้วก็ขายหมูไป ) แล้วถามตัวเองว่า ถ้าจะเปลี่ยนไปถือตัวใหม่ จะต้องมีเงื่อนไขแบบไหน? โตเยอะ อยู่ในเทรนอนาคต มี Runway ที่ยาว และต้องมี MOS ในระดับที่ผมยอมรับได้ แล้วก็เจอหุ้นตัวนี้เมื่อครึ่งปีก่อน แต่เล่าให้ใครฟัง ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจ เคยเขียนในเฟสไปทีนึงแล้วด้วย MU (Micron Technology) 67% DRAM 27% NAND ชิ้นส่วนพวกนี้อยู่ในมือถือ และเกมอย่าง Nintendo Switch ซึ่งขายดีมากอย่างต่อเนื่อง เป็นบริษัทที่มีอำนาจต่อรองสูงมาก ...