008 : At+i+Ude

008 : At+i+Ude

โจทย์ : - เสื้อจะทำอะไรได้มากว่าแค่สวมใส่ ห่อหุ้มร่างกายมั้ย แนวคิด : - มันควรเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใส่ ผู้ให้ ผู้เห็น และคนอื่นๆด้วย ทดลอง : และเสื้อตัวแรกของ Atti+Ude เกิดจากความตั้งใจนี้ แต่เกิดจากความผิดพลาดของผมเองที่สะกดพลาด แต่ตกตัว "t" ไป แต่ก็นั่นแหละ ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นระหว่างทางเสมอ และความผิดพลาดอีกนั่นแหละ ทำให้เรากลับมาทบทวน ผมมองเสื้อที่ทำพลาดไป ...